آموزش والیبال

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

از کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی والیبال دعوت به عمل می آید تا
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 30/09/90 جهت نام نویسی به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.