اضافه شدن سه باشگاه ورزشی دیگر به باشگاههای ورزشی بانوان

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

با توجه به مصوبه هیأت رئیسه محترم سازمان و در جهت رفاه حال خانواده های اعضاء محترم اقدام به اضافه نمودن 3 باشگاه ورزشی دیگر جهت بانوان در 2 منطقه شهر و بهمنی به ترتیب ذیل نموده است که از تاریخ 04/07/90 اعضاء می توانند در ساعات اداری جهت دریافت معرفی نامه باشگاههای ذیل به واحد اموررفاهی ورزشی سازمان، واقع در ساختمان شماره 3 مراجعه نمایند.

1- باشگاه ورزشی ایروبیک نشاط: بوشهر خیابان باغ زهرا کوچه دوستان(عرفان 12) انتهای کوچه ساختمان 4 طبقه نمای سنگی سفید

2- باشگاه ورزشی ایروبیک گلها: بوشهر خیابان مدرس کوچه روبروی نانوائی انتهای کوچه سمت راست

3- باشگاه ورزشی صدف: بوشهر بهمنی میدان رفاه – کوچه روبروی کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی

توجه: جهت دریافت معرفی نامه مذکور حضور خود عضو به همراه کارت عضویت معتبر و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه عضو سازمان و صفحه اول شناسنامه اعضاء خانواده که جهت آن ها تصمیم به اخذ معرفی نامه دارد الزامی می باشد.