شرایط و زمان های استفاده ازاستخر دلفین

بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور رفاه حال اعضاء محترم سازمان و برنامه ریزی به عمل آمده استفاده از استخر شنای آقایان جهت کلیه مهندسین فقط با ارائه کارت مخصوص امکانپذیر می باشد لذا از اعضاء محترم تقاضا می گردد در صورت تمایل و اطلاع از شرایط استفاده امکانات استخر به امور رفاهی سازمان مراجعه نمایند.

ضمنأ ساعات استفاده از استخر به شرح ذیل اعلام می گردد:

روز ساعت
يكشنبه 21 الي 22
چهارشنبه 20 الي 21
جمعه 11:30 الي 12:30