دعوت جهت انتخاب نفرات تیم های ورزشی

از علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در رشته های ورزشی انفرادی تیراندازی، شنا، تنیس روی میز، شطرنج، بدمینتون و ورزش های گروهی بسکتبال و والیبال دعوت بعمل می آید جهت نام نویسی و انتخاب نفرات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 18/02/90 به سازمان نظام مهندسی استان بوشهر،آقای گتویی زاده مراجعه نمائید.