گزارش عملکرد دفتر کنترل و نظارت گاز

1- تهیه، چاپ و توزیع راهنمای اخذ انشعاب گاز خانگی و تجاری به تیراژ 40000 نسخه.

2- صدور کارت صلاحیت جهت کلیه جوشکاران فعال در شرکتهای مجری گاز.

3- صدور بیش از 1300 تأییدیه جهت اخذ انشعاب گاز.

4- نظارت بیش از2800 واحد در سطح استان بوشهر.

5- درآمد زایی جهت سازمان تا پایان بهمن ماه به مبلغ 960/987/504 ریال که نسبت به سال گذشته50% درصد رشد داشته است.

6- عقد تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش جوشکاران و مهندسین و برگزاری تست جوشکاری از مجریان.

7- برگزاری تست از تعداد 30 نفر از متقاضیان دریافت مجوز مجری تجربی گاز.

8- برگزاری دوره کارآموزی جهت 17 نفر از مهندسین جدید الورود.

9- افزایش تعرفه نظارت به میزان 15% نسبت به سال گذشته.

10- رسیدگی به بیش از 60 مورد از شکایات مردمی.

11- برگزاری 4 جلسه هیأت 4 نفره گاز استان در دفتر گاز.

12- برگزاری 30 جلسه کمیته تخصصی گاز.

13- معرفی و انتخاب 6 نفر از مهندسین عضو دفتر گاز جهت گروه تخصصی گاز.

14- اصلاح دستورالعمل نظارت و بازرسی گاز ( ویرایش اول ) .

15- برگزاری جلسات مشترک با گروه های تخصصی جهت رفع مشکلات و اخذ تصمیمات فنی.

16- استخدام یک نفر پرسنل جدید و افزایش تعداد کارمندان از یک نفر به دو نفر.

17- انجام نظارت عالیه بر عملکرد ناظرین و مجریان توسط گروه نظارت.