قابل توجه مجریان ذیصلاح محترم گاز:

نظر به مصوبه هیات مدیره محترم سازمان، از مجریان ذیصلاح لوله کشی گاز فعال در شهرستان گناوه جهت همکاری در شهرستان دیلم دعوت بعمل می آید. لذا متقاضیان می توانند مراتب تمایل خود را بصورت مکتوب به دفتر نمایندگی گناوه تا تاریخ ۹۹/۰۹/۰۱ اعلام نمایند.