قابل توجه کلیه مهندسین محترم ناظر:

جهت مشاهده فیلم آموزشی استفاده از سامانه ارسال گزارشات شهرداری کنگان به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۱

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۲

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۳

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۴

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۵

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۶

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۷

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۸

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۹

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۱۰

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۱۱

 

لینک مشاهده فیلم آموزشی – بخش ۱۲