قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان:

نامه اداره کل بهزیستی استان بوشهر در خصوص معرفی خط مشاوره تلفنی رایگان ۱۴۸۰ برای استفاده عموم در تمامی زمینه برای آگاهی و اطلاع اعضا محترم سازمان اعلام می گردد.