قابل توجه کلیه مهندسین محترم رشته معماری و مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی:

نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به همراه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/168995 مورخ 16/11/98 پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری جهت افراد دارای معلولیت جهت آگاهی لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه و مصوبه مربوطه