قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین می رساند نظر به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب آن در تاریخ ۹۴/۰۴/۳۱ و با توجه به مفاد تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور مقررات این ماده برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان محترم مالیاتی اجرائی خواهد شد و نکته حائز اهمیت این است که در رسیدگی های آتی برای عملکرد سال ۹۸ روش تشخیص علی الراس حذف و رسیدگی ها بر مبنای اظهار نامه مودیان صورت خواهد پذیرفت (ضرایب مورد استفاده در اعلام کارکرد طراحی و نظارت قابل استفاده نمی باشد) و مطابق با مفاد ماده ۹۵ قانون فوق، صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهار نامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. در پایان توجه شما را به اهم مشخصات و اطلاعات مورد نیاز اظهار نامه های مربوط به هر یک از گروههای ذکر شده در ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های صاحبان مشاغل جلب می نماید. بدیهی است  موضوعات مالیاتی امری تخصصی بوده و این سازمان فقط جهت اطلاع رسانی موارد فوق را جهت شما عزیزان درج نموده است و ضروری است جهت اطلاع از جزئیات موضوع به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.