قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان و دفاتر محترم فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی:

نامه ریاست محترم سازمان به همراه تعرفه خدمات مهندسی نظارت و طراحی جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده نامه ریاست سازمان در خصوص تعرفه خدمات مهندسی ۱۳۹۸

لینک مشاهده و دریافت تعرفه خدمات مهندسی نظارت و طراحی ۱۳۹۸