قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به پیوست حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی/تجاری استان بوشهر جهت سال ۱۳۹۸ ابلاغ می گردد. شایان ذکر است تعرفه مذکور از تاریخ ۹۸/۰۸/۲۰ عملیاتی خواهد گردید.

 

لینک دریافت حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی/تجاری استان بوشهر سال ۱۳۹۸