قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به تعداد محدود بلیط سینما بهمن از تاریخ  ۹۸/۰۸/۱۳ تا ۹۸/۰۸/۱۸ جهت ثبت نام بلیط به سامانه خدمات رفاهی مراجعه و جهت دریافت بلیط خود از ۹۸/۰۸/۱۹ تا ۹۸/۰۸/۲۲ به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرماید.

۱-اعتبار بلیط تا مورخ  ۹۸/۰۸/۳۰ بوده و غیر قابل تمدید می باشد.

۲- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال ۹۸ الزامی می باشد.

۳- به ازاء هر نفر حداکثر ۴ قطعه بلیط تعلق می گیرد.

۴- جهت استفاده از بلیط ۲ ساعت قبل از شروع فیلم مورد نظر به سینما مراجعه و در صورت تکمیل ظرفیت سانس ،سازمان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۵- بلیطها همه روزه به جز روز سه شنبه قابل استفاده می باشد.

۶- مبلغ پرداختی برای هر قطعه بلیط ۵۰/۰۰۰ ريال می باشد.