اعضای کمیسیون تخصصی مکانیک

نام و نام خانوادگی
سیدمحمد فرحی بزرگ
محسن سعیدی
سیدمحمود هاشمی لقب
ابوالحسن احمدی
طاهره عزتی