اعضای کمیسیون تخصصی مکانیک

نام و نام خانوادگی
محسن سعیدی
سیدمحمود هاشمی لقب
طاهره عزتی