ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:‏
قانون – قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏
مهندسي ساختمان – امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.‏
سازمان -‌ سازمان نظام مهندسي ساختمان
نظام مهندسي استان – سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.‏
پروانه اشتغال – پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.‏
رشته‌هاي اصلي -‌ رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي.‏
ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخش‌هاي مهندسي ساختمان در محل‌هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.‏
تبصره 1- صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز مي‌شود.‏
الف – در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.‏
ب – در موردكاردان‌هاي فني از طريق پروانه اشتغال به كارداني.‏
پ – در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.‏
ت – در مورد استاد كاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.‏
ث – در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).‏
ج – در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كارداني فني (حقوقي).‏
تبصره 2- پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود.‏
ماده 3- شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2)‏ براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور
تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت‌هاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.‏
تبصره – نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري‌ها تهيه مي‌شود ازمفاد اين ماده مستثنا است.