ماده 26 – براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني،‌ ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون ـ‌حسب مورد ـ‌پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر مي‌شود:‏
الف ) براي دارندگان كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:‏
– داشتن (5) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه (3).‏
– جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1)‏
داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.‏
ب ) براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:‏
– داشتن (6) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه (3).‏
– جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1).‏
داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.‏
پ) براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:‏
– داشتن (7) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).‏
– جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1)‏
داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.‏
ت ) براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با :‏
داشتن (8) سال سابقه كار و تجربه مفيد براساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).‏
– جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1).‏
– داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.‏
تبصره – سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي‌ها و مدارك مندرج در ماده (6) اين آئين‌نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مي‌شود.‏
ماده 27- متقاضيان موضوع اين فصل از آئين‌نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استان‌ها به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:‏
الف ) تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردان‌ها با تعيين و تصريح رشته‌ و گرايش آن.‏
ب ) گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آئين‌نامه.‏
پ ) ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.‏
ت ) فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.‏
ث ) فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏
ج ) مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.‏
چ ) ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.‏
– ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.‏
ماده 28- نحوه برگزاري آزمون و سؤالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري ‏در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي‌باشد.‏
سؤالات به صورتي كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي‌گيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استان‌ها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است. پس از تأسيس تشكيلات حرفه‌اي در برگزاري آزمون‌ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.‏
ماده 29- به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي و ظرفيت اشتغال كاردان‌ها و معماران تجربي، فعاليت‌هاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان براساس ‏يچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه «الف» ، «ب» و «ج»‏ تقسيم مي‌شود. سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود تعيين و در پروانه اشتغال درج مي‌شود.‏
ماده 30- مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي (3) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.‏
ماده 31- كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اين‌ها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.‏
ماده 32- مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است، لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفه‌اي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي‌كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفه‌اي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد.