ماده 33- مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و شهرك‌سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، برعهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه‌ها، آگاهي‌هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.‏
ماده 34- شهرداري‌ها موظفند در متن تأييديه نقشه‌هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب‌كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.‏
ماده 35- مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي‌كنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.‏
ماده 36- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي مي‌توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مي‌دهند، شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.‏
ماده 37 – وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت كنترل نمونه‌اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار مي‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل،‌ با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسؤول نظارت ذيربط ابلاغ مي‌نمايد. ‏
ماده 38- به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون،‌ مراجع و اشخاص ياد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند.‏
ماده 39- سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاري‌هاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محل‌هايي كه مشمول ماده (4) قانون نمي‌باشند، در اجراي ماده (36) قانون نسبت به تهيه طرح‌هاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد.‏
شهرداري‌ها نقشه‌هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و چنانچه متقاضي براساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداري‌ها موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.‏
ماده 40 – به منظور مطالعات و تحقيقات موردنياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آئين‌نامه‌هاي قانوني شورايي مركب از (7) عضو تحت عنوان «شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان» در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود. اعضاء و رييس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.