اعضای کمیته رفاهی ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

مهندس وحید درمسرا

مهندس حسنعلی شهابی

مهندس آریا بهرام نژاد

مهندس روح اله دشمن زیاری

مهندس ایده کمالی سروستانی