اعضای کمیته آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

نام ونام خانوادگی
عليرضا ابراهيمي
عبداله آورا
سعيد جوكار
عليرضا خليفه
دكتر محمدرضا ماهيني
غلامرضا محسني پور
داريوش مظفري
دكتر محمد واقفي
نرگس مقدسي