اعضاء کمیته تخصصی گاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

1 حسین رفاهی
2 رضا دشتی
3 عباس رنجبر
4 شهرام جلیل نژاد
5 مرضیه صادقی پور حقیقی
5 سیدحسین بخشایش
7 علیرضا چنعانی