اعضای اصلی هیئت مدیره دوره هشتم

 

چهره نام و نام خانوادگی سمت
مهندس علیرضا سنائی دشتی
رئیس سازمان
مهندس سید سعید علم بلادی
نائب رئیس اول
مهندس خسرو علیپور
نائب رئیس دوم
مهندس مسعود راویان
دبیر
مهندس بهروز فرح شیرازی
خزانه دار
مهندس حمید چمانی ریک
عضو هیئت مدیره
مهندس فضل اله بهروزی
عضو هیئت مدیره
مهندس جعفر زاهدی
عضو هیئت مدیره
مهندس حمیدرضا ظروفچیان
عضو هیئت مدیره
مهندس زیبا خواجه ئیان
عضو هیئت مدیره
مهندس سیدمرتضی غریب زاده عضو هیئت مدیره