اعضای کمیته ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی
1 سیدسعید علم بلادی
2 فرزام زائری
3  مهرتاش لاله رخ
4  ناصر کشاورز
5  مهدی نعمتی