ماده 8- هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيات مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد .سازمانهاي استان مي توانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تاسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9- مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق راي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط است تشكيل مي شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف- انتخاب اعضاي هيات مديره.

ب – استماع گزارش عملكرد ساليانه هيات مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج -بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيات مديره.

د- تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع در آمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيات مديره.

ه- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.

تبصره 1- جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي شود، به دعوت هيات مديره تشكيل مي شود.