مدارک مورد نیاز مالک جهت مراجعه به امور قراردادها

ترسیم کروکی

کروکی خاکستری رنگ

تعهد کارفرما

تعهد نظارت

تعهد محاسبات سازه

تعهد محاسبات تأسیسات

تغییر طراحان و انصراف از ساخت

تمدید قرارداد

موارد خاص

تغییر ناظر

فرم تخفیفات

برگ اطلاعات ملک برق

برگ اطلاعات ملک سازه

برگ اطلاعات ملک معماری

برگ اطلاعات ملک مکانیک

صورتجلسه تغییر و تحول کار برق

صورتجلسه تغییر و تحول کار سازه

صورتجلسه تغییر و تحول کار معماری

صورتجلسه تغییر و تحول کار مکانیک