مدارک لازم جهت عضویت شخص حقیقی – کددار( تبدیل پرونده عضویت از بدون کد به کددار)

– کپی پشت ورو از پروانه اشتغال بکار2 نسخه.

– کپی از گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقاء پایه.

– اصل کارت عضویت بدون کد.

– تکمیل فرم عضویت.

– ارائه فیش بانکی به مبلغ 1/200/000 ریال به حساب 11312010021234477508 پست بانک.(ورودی)

– ارائه فیش بانکی به مبلغ 60/000 ریال به حساب 11312010021234477505 پست بانک.(حق نظارت)

– افتتاح حساب الکترونیکی در بانک تجارت شعبه میدان امام.

– ساخت مهر(نمونه سازمانی) فقط با خط نستعلیق( مهرسازی ایران خیابان نواب صفوی).

تبصره: مهندسینی که از استان دیگری انتقالی گرفته اند، علاوه بر مدارک فوق مدارک لازم مربوط به عضویت شخص حقیقی – بدون کد جهت تکمیل پرونده و نامه انتقالی از استان مربوطه نیز ضمیمه گردد.