ماده 108- شوراي مركزي متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي‌البدل با تركيب رشته‌هاي اصلي طبق جدول زير مي‌باشد كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.‏
تبصره- اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند، مي‌توانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند.‏
ماده 109- مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره‌هاي بعد بلامانع است.‏
ماده 110- شوراي مركزي داراي هيأت رييسه‌اي متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي مي‌باشد كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند و دوره مسؤوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رييس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده (115) اين آيين‌نامه منصوب مي‌شود.‏
ماده 111- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (13)‏ ‏رأي موافق معتبر است. اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.‏
ماده 112- انجام هزينه‌هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استان‌ها در جلسات شوراي مركزي شركت مي‌كنند به موجب نظامنامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد.‏
ماده 113- هزينه‌هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسي استان‌ها، كمك‌هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد.‏
نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هريك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان‌ها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظامنامه‌اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي اداره مي‌شود.‏
ماده 114- وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي‌شود:‏
الف ) برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‌هخاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استان‌ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.‏
ب ) بررسي مسايل مشترك نظام مهندسي استان‌ها و سازمان و تعيين خط مشي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.‏
پ ) ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح‌هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد.‏
ت ) حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استان‌ها يا بين نظام مهندسي استان‌ها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استان‌ها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري.‏
ث ) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان‌هاو اصلاح خط مشي نظام مهندسي استان‌ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.‏
ج ) همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت‌هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.‏
چ ) همكاري با وزارت مسكن و شهرسازيو ساير دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان‌ها و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي.‏
ح ) همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.‏
خ ) تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و موسسات در طرح‌هاي مسكن و تأسيسات و مستخدثات عمراني عام‌المنفعه و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرح‌ها.‏
د ) جمع‌آوري كمك‌هاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاه‌هاي مسؤول درامر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.‏
ذ ) همكاري در برگزاري آزمون‌هاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش‌هاي تكميلي براي به هنگام نگه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي وتدارك فرصت‌هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه‌ها.‏
ر ) حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استان‌ها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخش‌هاي ساختمان، عمران وشهرسازي.‏
ز ) مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.‏
ژ ) ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.‏
س ) تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استان‌ها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استان‌ها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.‏
ش ) تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.‏
ص ) تهيه و تصويب نظامنامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.‏
ض ) تهيه و پيشنهاد نظامنامه نحوه تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان‌ها و چگونگي اداره آن به هيأت عمومي جهت تصويب.‏
ط ) تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رييس سازمان.‏
ظ ) تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.‏
ع ) انتظار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.‏
غ ) ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه‌هاي مربوط.‏
ف ) انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آئين‌نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.