عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته شهرسازی

صلاحیت : نظارت و طراحی

تفكيك اراضي شهري

انطباق شهري ساختمانها

انطباق كاربري اراضي شهري

ماده‌سازي اراضي شهري

بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري