شـرایط ارتقاء پـایه

ارتقاء پایه و تمدید در رشته های سازه، برق، مکانیک، معماری و سایر رشته ها مطابق شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی به شماره ۴۱۲۷۶/۴۲۰/۴۰۰ مورخه ۲۲/۸/۱۳۸۶ می باشد که جزئیات آن به شرح زیر است:


۱- ارتقاء پایه

سابقه مورد نیاز امتیاز مورد نیاز ملاحظات
ارتقاء پایه از ۳ به ۲ گذشت ۷ سال از مدرک کارشناسی
گذشت ۶ سال از مدرک کارشناسی ارشد
۵۰۰
ارتقاء پایه از ۳ به ۱ گذشت ۱۲ سال از مدرک کارشناسی
گذشت ۱۱ سال از مدرک کارشناسی ارشد
۶۰۰ مطابق نامه شماره ۳۴۸۵۰ مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر
ارتقاء پایه از ۲ به ۱ گذشت ۱۲ سال از مدرک کارشناسی
گذشت ۱۱ سال از مدرک کارشناسی ارشد
۶۰۰


به ازای هر ۵ سال سابقه کاردانی یک سال و حداکثر ۱۰ سال سابقه کاردانی در کلیه رشته ها ( به استثنای عمران محاسبات ) در نظر گرفته می شود.
• در صورت داشتن شرایط خاص و خارج از موضوع اطلاعیه به سازمان نظام مهندسی و یا سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه گردد.

۲- ضوابط مورد نیاز
الف: با توجه به مصوبه کمیته آموزش سازمان و تأئید سازمان مسکن و شهر سازی به کلیه مهندسین متقاضی ارتقاء و تمدید ۲۰۰ امتیاز تعلق می گیرد.
ب: به کلیه مهندسین رشته های مختلف جهت ارتقاء پایه از ۳ به ۲ می توانند با گذراندن ۳ دوره آموزشی و جمع آن با امتیاز بند الف، اقدام نمایند. ( جهت رشته سازه محاسبات ۳ دوره – نظارت ۳ دوره )
ج: کلیه مهندسین رشته های مختلف جهت ارتقاء پایه از ۳ به ۱ و ۲ به ۱ می توانند با گذراندن ۴ دوره آموزشی و جمع آن با امتیاز بند الف، اقدام نمایند. ( جهت رشته سازه محاسبات ۴ دوره – نظارت ۴ دوره )
د: در صورتیکه مهندسین شامل احکام شورای انتظامی گردیده باشند از ۲۰۰ امتیاز متعلقه کسر و کمبود آن بایستی توسط شرکت در دوره های آموزشی رشته مربوطه علاوه بر بندهای ب و ج جبران گردد.
در صورت صدور رأی محکومیت قطعی توسط شورای انتظامی :
– اخطار کتبی ۱۵ امتیاز منفی.
– توبیخ کتبی ۳۰ امتیاز منفی.
– یک روز تا سه ماه محرومیت ۵۰ امتیاز منفی.
– سه ماه و یکروز تا شش ماه محرومیت ۷۰ امتیاز منفی.
– شش ماه و یکروز تا یکسال محرومیت ۱۰۰ امتیاز منفی.
– یکسال و یکروز محرومیت و بیشتر ۱۲۰ امتیاز منفی.

تمدید در پایه ۳ ۳۰۰ گذراندن یک دوره ۲۴ ساعته و کسب ۲۰۰ امتیاز بند ۲ – الف
تمدید در پایه ۲ ۳۰۰ گذراندن یک دوره ۲۴ ساعته و کسب ۲۰۰ امتیاز بند ۲ – الف
تمدید در پایه ۱ ۳۵۰ گذراندن دو دوره و کسب ۲۰۰ امتیاز بند ۲ – الف


* جهت رشته سازه محاسبات و نظارت جداگانه منظور خواهد گردید./
** گذراندن دوره جوش جهت تمدید پروانه مهندسین سازه الزامی است.