دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش

موضوع شيوه نامه ۴۳۶۸۶/۴۲۰ مورخ۲۷/۸/۸۸

دفتر امور مقررات ملّی ساختمان

آذرماه ۱۳۸۸

پيرو ابلاغ شيوه‌نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره ۴۳۶۸۶/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۲۷/۸/۸۸ و به استناد بند ۵-۸ شيوه‌نامه مذكور، اين دستورالعمل جهت صدور پروانه اشتغال به‌كار آموزش به شرح زير ابلاغ مي‌گردد.

ماده۱ -تعاريف
«قانون»: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
«شيوه‌نامه»: شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره ۴۳۶۸۶ مورخ ۲۷/۸/۸۸
«دفتر»: دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي
«سازمان مسكن استان»: سازمان مسكن و شهرسازي استان
«شوراي مركزي»: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان
«سازمان نظام استان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
«كميته آموزش استان»: كميته آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان استان كه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تشكيل ميگردد.
«مجري آموزش»: مجري آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه از «سازمان نظام استان»، مجوز برگزاري دوره‌هاي آموزشي را دريافت مي‌نمايد.
«مدرس»: مدرس دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه «پروانه آموزش» را از سازمان مسكن و شهرسازي استان دريافت مي‌نمايد.
«پروانه آموزش»: پروانه اشتغال به‌كار در زمينه آموزش حرفه‌اي مهندسي در رشته‌هاي موضوع قانون كه از طريق سازمان مسكن و شهرسازي استان صادر ميگردد.
«دوره»: دوره‌هاي آموزشي نوآموزي يا بازآموزي مهندسي ساختمان

ماده ۲- متقاضي تدريس در «دوره‌ها» شخص حقيقي است كه داراي پروانه اشتغال به‌كار مهندسي حداقل پايه دو اصلي و مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي اصلي و مرتبط ساختمان و با حداقل ۵ سال سابقه آموزش دانشگاهي و يا حرفه‌اي مهندسي بوده و توانائي علمي و تجربي او در حوزه رشته‌هاي مهندسي مربوطه توسط كميته آموزش استان مورد تأييد قرار گرفته باشد.
تبصره- در مورد برخي از عناوين و دروس كه متخصصين رشته‌هاي ديگر (بجز ۷رشته اصلي) صلاحيت تدريس آنها را دارند، نظير جوشكاري، آسانسور و امثال آنها، مدرس كسي است كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر بوده و به پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان مورد تأييد دفتر قرار گيرد.

ماده۳- متقاضي تدريس در دوره‌ها بايد حداقل ۸۵ امتياز مطابق با امتيازات اعلام شده در زير را كسب نمايد
۳-۱- مدرك تحصيلي

آخرین مدرکتحصیلی امتیاز مربوطه
کارشناسی ارشد ۵۵ امتیاز
دکتری ۷۵ امتیاز

۳-۲- سابقه تدريس
به ازاء هر سال تدريس در دوره مشابه ۲ امتياز
۳-۳- سابقه كار حرفه‌اي
به ازاء هر سال سابقه كار حرفه‌اي مرتبط با موضوع تدريس ۳ امتياز
۳-۴– سوابق پژوهشي

تأليف هر عنوان كتاب تا ۳ امتياز
ترجمه هر عنوان كتاب تا ۱ امتياز
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي خارجي(ISI) ۲ امتياز
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي داخلي ۱ امتياز
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر خارجي يا بين‌المللي ۵/۰ امتياز
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر داخلي ۲۵/۰ امتياز

تبصره: تمامي تأليفات و مقالات جدول فوق بايد با دوره آموزشي مورد تقاضا مرتبط باشد.

ماده۴- شرايط كسب امتياز مربوط به سابقه تدريس:
الف) ارائه سوابق تدريس در مقاطع كارشناسي و بالاتر در زمينه دوره‌هاي آموزشي مشابه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (شامل دانشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد) و دانشگاه آزاد اسلامي
ب) ارائه سوابق تدريس در مؤسسات خصوصي و انجمنهاي حرفه‌اي داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (اين مؤسسات بايد در زمان تدريس فرد مورد نظر داراي مجوز باشند.)

ماده ۵- شرايط كسب امتياز مربوط به سابقه كار حرفه‌اي
الف) انجام طراحي مهندسي در دفاتر مهندسان مشاور رتبه‌بندي شده از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
ب) مهندس دفتر فني يا كارگاه در پروژه‌هاي عمراني اجرا شده توسط شركتهاي رتبه‌بندي شده از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
پ) ارائه خدمات محاسبات، اجرا يا نظارت در ساخت و سازهاي شهري (به صورت آزاد يا با استفاده از پروانه اشتغال به‌كار مهندسي) و يا مديريت پروژه‌هاي عمراني در دستگاههاي دولتي

ماده۶- شرايط احراز سابقه كار حرفه‌اي
الف) در صورتيكه سابقه كار در يكي از شركتهاي مهندسين مشاور يا پيمانكار رتبه‌بندي شده از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشد بايد نام پروژه، محل، تاريخ و مدت انجام كار همراه با گواهي يا مدركي دال بر تشخيص صلاحيت شركت يا مؤسسه مورد نظر و گواهي قابل قبول بيمه در مدت انجام كار مربوطه ارائه گردد.
ب) گواهي مكتوب از سازمانها و دستگاهها و نهادهاي دولتي، با قيد سمت، محل، تاريخ و مدت انجام كار براي كار در دستگاههاي دولتي
پ) ارائه مدارك معتبر مبني بر انجام طراحي، محاسبات، اجرا و يا نظارت ساختمانهاي شهري به صورت آزاد يا از طريق پروانه اشتغال به‌كار مهندسي و موفقيت در مصاحبة حضوري مربوط به آن پروژه‌ها
تبصره: سوابق اجرائي بايد مرتبط با موضوع تدريس مورد تقاضا باشد.

ماده ۷- «كميته آموزش استان» با بررسي مدارك ارائه شده نسبت به صلاحيت متقاضي اظهار نظر نموده و نتيجه را به «سازمان نظام استان» و متقاضي اعلام خواهد نمود.

ماده ۸- پذيرفته‌شدگان نهائي به «سازمان مسكن استان» جهت صدور پروانه اشتغال به كار آموزش معرفي خواهند شد. يك نسخه از مكاتبات بايد براي «دفتر» نيز ارسال گردد.

ماده ۹- كميته آموزش استان تسهيلات لازم را براي صدور پروانه آموزش اعضاي هيأت علمي دانشگاهها (داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي حداقل پايه دو اصلي و سابقه تدريس در يكي از رشته‌هاي اصلي و مرتبط ساختمان) فراهم خواهد آورد.

ماده ۱۰- افرادي كه به نتيجه ارزيابي خود در «كميته آموزش استان» اعتراض داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را، همراه با ارائه مدارك لازم براي بررسي و اعلام نظر به «سازمان مسكن استان» ارسال نمايند.

ماده ۱۱- هر شخص حقيقي واجد شرايط حسب مورد مي‌تواند براي حداكثر سه دوره درخواست صلاحيت نمايد.

ماده ۱۲- صلاحيت آموزش متقاضياني كه صلاحيت آنان تاييد شده، در پشت پروانه اشتغال به كار آنان درج خواهد شد.

ماده ۱۳- «پروانه آموزش» سراسري بوده و مدرسان مذكور مي‌توانند در كليه استانهاي كشور فعاليت نمايند.
تبصره: متقاضياني كه درخواست تدريس در استاني غير از استان محل اخذ صلاحيت آموزش خود را داشته باشند بايد تأييديه كميته آموزش استان مقصد را نيز اخذ نمايد.

ماده ۱۴- كليه مدرساني كه «پروانه آموزش» دريافت نموده‌اند بايد به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي توجه نمايند. در غيراينصورت «پروانه آموزش» آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق و يا اساساً ابطال مي‌گردد.

ماده ۱۵- مدت اعتبار پروانه آموزش سه سال بوده و تمديد آن در صورت ابقاء شرايط اعلام شده بلامانع مي‌باشد.

ماده ۱۶- «مدرس» نمي‌تواند رأساً نسبت به برگزاري دوره اقدام نمايند و بايد در چهارچوب فعاليتهاي «مجري آموزش» فعاليت نمايند.