دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان

موضوع شيوه نامه شماره43686/420 مورخ27/8/88

دفتر امور مقررات ملّی ساختمان

آذرماه 1388

به استناد بند 5-9 شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره 43686/420/400 مورخ 27/8/88 بدينوسيله دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجريان آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان بشرح زير ابلاغ مي‌گردد:

ماده1 -تعاريف
«شيوه‌نامه»: شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره 43686 مورخ 27/8/88
«سازمان مسكن استان»: سازمان مسكن و شهرسازي استان
«سازمان نظام استان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
«كميته آموزش استان»: كميته آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان استان كه توسط «سازمان نظام استان» تشكيل ميگردد.
«مجري آموزش»: مجري آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه از «سازمان نظام استان» مجوز برگزاري دوره‌هاي آموزشي را دريافت مي‌نمايد.
«مدرس»: مدرس دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه «پروانه آموزش» را از «سازمان مسكن استان» دريافت مي‌نمايد.
«پروانه آموزش»: پروانه اشتغال بكار در زمينه آموزش حرفه‌اي مهندسي در رشته‌هاي موضوع «قانون» كه توسط «سازمان مسكن استان» صادر مي‌گردد.
«دوره»: دوره‌هاي آموزشي نوآموزش يا بازآموزي مهندسي ساختمان

ماده2- كليات
2-1- سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها از طريق دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و يا مراكز معتبر آموزشي نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي اقدام مي‌نمايند. مراكز ياد شده در صورت دارا بودن شرايط موضوع بند 5-11 شيوه‌نامه، مي‌توانند از سازمان نظام استان درخواست مجوز فعاليت به عنوان «مجري آموزشي» نمايند. دانشگاهها و مراكز آموزشي معتبر در زمينه برگزاري دوره‌هاي آموزشي عبارتند از كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در مراكز استانها و شهرهاي (با جمعيت بيش از سيصد هزار نفر) كشور كه داراي دانشكده‌هاي فني در هريك از رشته‌هاي هفتگانه مهندسي بوده و دروس مرتبط با رشته‌هاي موصوف را تدريس نموده، امكان برگزاري دوره‌هاي آموزشي آزاد را دارا باشند.
2-2- «مجري آموزش»موظف ميباشد كه در برگزاري دوره‌ها كليه مصوبات مربوطه را رعايت نمايد.
2-3- مجوز فعاليت «مجري آموزش» كه توسط «سازمان نظام استان» صادر مي‌گردد در محدوده همان استان معتبر است و چنانچه مجريان آموزشي مذكور بخواهند در استانهاي ديگري فعاليت نمايند بايد از «سازمان نظام استان»مربوطه نيز مجوز فعاليت دريافت نمايند.
2-4- مجوزهاي صادره به مدت 3 سال معتبر بوده و امكان تمديد آن درصورت ابقاء شرايط مربوطه امكان‌پذير است.
2-5- «مجري آموزش» موظف ميباشد تنها از مدرسان داراي «پروانه آموزش» در تدريس دوره‌ها استفاده نمايند.
2-6- هيچيك از اعضاي «كميته آموزش استان» نمي‌توانند به عنوان شريك يا سهامدار يا مشاور در «مجري آموزش» فعاليت داشته باشند.
2-7- در صورت هر گونه تخلف و يا ارائه اطلاعات نادرست توسط مجري، مجوز صادر شده تمدید نخواهد شد.
2-8- در صورت فقدان و يا سلب شدن هر يك از شرايط اين دستورالعمل، «سازمان نظام استان» اخطار لازم را براي برطرف نمودن آن صادر خواهد نمود و در صورت برطرف نشدن نقص يا مشكل، مجوز صادر شده تمدید نخواهد شد.
2-9- عملكرد «مجري آموزشی» در استان بايد توسط «سازمان مسكن استان» مورد بررسي قرار گرفته و اقدام لازم در جهت اصلاح موارد صورت پذیرد.
2-10- «مجري آموزش» متعهد ميگردد كه برگزاري دوره آموزشي مورد نياز استان كه توسط «كميته آموزش استان» به وي اعلام ميگردد را در اولويت كاري خود قرار داده و در صورت داشتن ظرفيت اضافي نسبت به برگزاري ديگر دوره ها اقدام نمايد.
2-11- ميزان شهريه براي هر دوره آموزشي با پيشنهاد «سازمان نظام استان» و تأييد سازمان مسكن استان تعيين ميگردد و دريافت هر گونه وجه اضافي توسط «مجري آموزش» ممنوع ميباشد.

ماده3- مدیر آموزش
3-1- هر «مجري آموزش» بايد داراي يك «مدیر آموزش» باشد.
3-2- مدیر آموزش، مسئول برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی با کیفیت مناسب وکلیه امور مربوط به آن و اطمینان از حسن جریان امور آموزشی می‌باشد. مدیر آموزش مسئول کلیه امور آموزشی و اداری مجري می‌باشد و نسبت به عملکرد مجري در برابر «سازمان نظام استان» و سایر مراجع ذیربط مسئول و پاسخگو خواهند بود.
3-3- مدیر آموزش باید دارای حداقل پروانه اشتغال به كار معتبر مهندسي پایه 2 در يكي از رشته‌هاي موضوع «قانون» باشد.
3-4- مدیر آموزش باید دارای حداقل 3 سال سابقه آموزشي و يا مديريت آموزشي در دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي، مراكز حرفه اي و بازآموزي مهندسي ساختمان يا مؤسسات ثبت شده آموزشي مرتبط با موضوع فعاليت مهندسي باشد.
3-5- مدیر آموزش باید دارای كليه اختيارات مديريتي لازم به نمايندگي از سوي «مجري آموزش» براي امر آموزش باشد.
3-6- تغيير «مدير آموزش» بدون تأييد «سازمان نظام استان» مجاز نمي‌باشد.
3-7- هر «مجري آموزش» به غير از مدير آموزش، بايد داراي كارمندان اداري به تعداد لازم، با صلاحيت كافي متناسب با دوره‌هاي آموزشي جهت انجام امور مربوط به ثبت‌نام، پاسخگويي به مراجعين، برگزاري به موقع كلاسها، صدور گواهي حضور در دوره آموزشي، ارائه خدمات پشتيباني و غيره به تشخيص سازمان نظام استان باشد.
3-8- «مجري آموزش» بايد در آغاز هر دوره، اقدام به عقد قرارداد با «مدرس» نموده و تصویر قرارداد را به «سازمان نظام استان» ارسال نماید.

ماده4- امكانات و تجهيزات مجري:
4-1- «مجري آموزش» باید ساختمان آموزشي مناسب به تشخيص « سازمان نظام استان » كه در مالكيت يا اجاره مجري يا مدير آموزش آن باشد در اختيار داشته باشد.
تبصره 1: استفادة مشترك يا پاره وقت از فضاي آموزشي، دانشگاهها، ديگر مؤسسات آموزشي و سالنهاي اجتماعات مناسب صرفاًً در صورت تأييد « سازمان نظام استان » مجاز است.
4-2- ساختمان آموزشي بايد در محدوده شهري و با دسترسي‌هاي مناسب بوده و از سيستم مناسب سرمايش و گرمايش، تهويه و نور مناسب برخوردار باشد.
4-3- فضاي كلاسهاي آموزشي بايد محيطي بدون صدا با مساحت و نور كافي باشد
4-4- ساختمان آموزشي باید دارای تجهیزات آموزشی مانند ميز و صندلي مناسب به تعداد لازم و وسایل کمک آموزشی با كيفيت، متناسب با دوره آموزش مورد نظر باشد.
4-5- در صورت نیاز و اعلام «سازمان نظام استان»، ساختمان آموزشي باید دارای نمازخانه و فضاي استراحت به متراژ مناسب باشد.
4-6- «مجري آموزش» باید دارای فضاي اداري با زير بناي مناسب (مجتمع در محل فضاي آموزشي يا مجزا از آن بصورت مستقل) در مالكيت يا اجاره حداقل 2 ساله با تجهيزات دفتري مناسب و حداقل 2 خط تلفن ثابت باشد.
تبصره: امكانات و تجهيزات «مجري آموزش» علاوه بر تطابق با شرايط عنوان شده، باید به تأييد «سازمان نظام استان» برسد.