دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

در راستاي اجراي شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی، دستورالعمل اجرايي شيوه‌نامه مذكور به شماره 41276/420/400 مورخ 22/8/86 به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ گرديده است. مطابق با ابلاغيه مذكور اين دستورالعمل جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به کار مهندسی تا پايان ارديبهشت ماه 1387 به صورت اختياري و از ابتداي خرداد ماه 1387 جهت تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به کار مهندسی لازم‌الاجرا مي‌باشد
پیرو ابلاغ شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره 23439 مورخ 3/7/85، به استناد بند 2 این شیوه نامه، نحوه محاسبه عوامل موثر در تمدید و ارتقاء پایه و میزان تاثیر هر کدامیک از عوامل بر حسب پایه مربوطه جهت اقدام به شرح زير ابلاغ می‌گردد.

ماده 1: عوامل موثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي عبارتند از:
1-1 شركت در دوره‌هاي آموزشي و قبولي در آزمون پايان اين دوره‌ها
1-2 شركت در سمينارها و كنفرانسها
1-3 داشتن تأليفات و پژوهش
1-4 داشتن سوابق حرفه‌اي موثر

ماده 2: نحوه تعیین امتیازهای هریک از عوامل مؤثر در ارتقاء و تمديد پروانه
2-1- شركت در دوره هاي آموزشي
به ازاء‌ هر ساعت شركت در دوره هاي آموزشی مصوب 5 امتياز در نظر گرفته خواهد شد، كه 40% آن به حضور در كلاس و 60% آن به قبولي درآزمون پایان دوره آن اختصاص دارد.
2-2- شركت در كارگاه ها و سمينارها
به ازاء‌ هر ساعت شركت در كارگاه ها وسمينارهائي كه مورد تائيد قرار گرفته اند حداكثر 5/2 امتياز در نظر گرفته خواهد شد.
به منظور تائيد و تعيين امتياز كارگاه يا سمينار بايد برگزار كننده، مشخصات كامل شامل موضوعات و سخنرانان (مطابق با فرمهاي ارسالي) را براي گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه ارسال نموده تا پس از تأیید گروه تخصصي و تصویب در كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شورای توسعه نظام مهندسی امتياز مربوطه تعيين گردد.
مسئوليت بررسي حضور متقاضيان در سمينار به عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‌باشد.
2-3- فعاليت هاي پژوهشي
میزان امتیازات فعالیتهای پژوهشی به شرح جدول زیر می‌باشد:

موضوع امتياز
تأليف هر عنوان كتاب تا 50
ترجمه هر عنوان كتاب تا 20
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي، پژوهشي خارجي تا10
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي پژوهشي يا مجلات ترويجي داخلي تا 7
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر خارجي یا بين‌المللي تا 5
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر داخلي تا 3


تمامی تالیفات و مقالات جدول فوق باید مرتبط با حرفه بوده و با رشته و صلاحيت متقاضي مرتبط باشد.
ارزیابی امتیازات فعالیت پژوهشی به عهده كميته آموزش استان میباشد که امتیاز مربوطه به مجموع امتیازات نهائی متقاضی اضافه خواهد شد.
ليست مجلات علمي، پژوهشي و ترويجي معتبر داخلي و خارجي به پيوست اعلام مي‌گردد.
2-4- كارنامه حرفه‌اي
کارنامه حرفه‌ای مهندسان در دو بخش محاسبه می‌گردد:
1. بخش اول مربوط به کیفیت خدماتی است که مهندس در طول دوران حرفه ای خود ارائه نموده که به تشخیص کمیته اي متشكل از نمايندگان سازمانهاي نظام مهندسی ساختمان و مسكن و شهر سازي استان تا 200 امتیاز به آن تعلق خواهد گرفت.
تبصره: ضوابط مربوط به نحوه تشكيل كميته و تعيين امتياز كارنامه حرفه اي متعاقباً اعلام خواهد شد.
2. بخش دوم مربوط به تخلفاتی است که منجر به صدور راي محكوميت قطعي توسط شوراي انتظامي شده است که در این صورت به ازاء هر:
اخطار كتبي 15 امتياز
توبيخ كتبي 30 امتياز
يك روز تا سه ماه محروميت 50 امتياز
سه ماه و يكروز تا شش ماه محروميت 70 امتياز
شش ماه و يكروز تا يكسال محروميت 100 امتياز
يك سال و يك روز محروميت و بيشتر 120 امتياز از امتياز نهائی وي كسر مي‌گردد.
تبصره: مقادير فوق به ازاء هر نوبت محكوميت ميباشد، لذا كسانيكه داراي چندين نوبت محكوميت باشند به ازاء هر بار محكوميت، مقادير فوق محاسبه و از امتياز نهائي كسر خواهد شد.

ماده 3- امتيازات مورد نياز:
حداقل امتياز مورد نياز براي تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شرح جدول زير مي‌باشد:

جدول حداقل امتيازات مورد نياز براي تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي

حداقل امتياز موفقیت در دوره‌هاي آموزشي امتياز شرکت در سمينارها و كنفرانسها حداقل امتياز كارنامه حرفه‌اي کل امتیاز مورد نیاز
ارتقاء از پايه 3 به 2 200 40 100 500
ارتقاء از پايه 2 به 1 200 40 150 600
تمديد در پايه3 40 100 300
تمديد در پايه2 40 130 300
تمديد در پايه1 40 150 350


تبصره: متقاضیان تمدید پروانه اشتغال به کار برای کسب امتیاز کل ، میتوانند از امتیاز مربوط به دوره های آموزشی نیز استفاده نمایند.
كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شورای توسعه نظام مهندسی مسئول پاسخگوئي به ابهامات و سئوالات سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در مورد اعمال اين دستورالعمل مي‌باشد.