دستورالعمل انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان

موضوع ماده 2 آئین نامه ماده 27 قانون

سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها براي انتخاب كارشناسان واجد شرايط از بين مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي عضو خود و معرفي آنان به مراجع درخواست كننده موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 و آئين نامه اجرايي ماده 27 قانون مذكور مصوب خردادماه 1379 ( كه از اين پس به ترتيب «قانون» و « آئين نامه ماده 27 » خوانده مي شود ) به شرح مندرج در اين دستورالعمل اقدام خواهند كرد.

فصل اول : انتخاب كارشناسان

ماده 1ـ سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان هر 3 سال يك بار براساس برنامه زمانبندي اعلام شده از طرف شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل مهندسان واجد شرايط كارشناسي در رشته هاي مختلف را از بين اعضاي خود انتخاب و به آنان « پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان » كه در اين دستورالعمل به اختصار « پروانه كارشناسي » خوانده ميشود اعطا خواهند نمود .
تبصره : از تاريخ اين دستورالعمل آزمون كارشناسي عمومي براي سه دوره اول هر سال يك بار و از سال سوم هر سه سال يك بار برگزار ميشود.

ماده 2ـ پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان در هريك از 7 رشته اصلي عمران ، معماري ، تأسيسات مكانيكي ، تأسيسات برقي ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافيك موضوع ماده 6 قانون و رشته هاي مرتبط در دوسطح «عمومي» و « تخصصي» اعطاء مي شود.

ماده 3ـ به كليه دارندگان مدرك تحصيلي معتبر كارشناسي در يكي از 7 رشته اصلي و رشته هاي مرتبط درصورت احراز ساير شرايط مندرج در اين دستورالعمل «پروانه كارشناسي عمومي » در رشته هاي مربوط به خود داده مي شود و علاوه بر آن به دارندگان مدرك تحصيلي معتبر كارشناسي ارشد و يا دكتري در گرايش هاي تخصصي هررشته در صورت احراز ساير شرايط مندرج در اين دستورالعمل « پروانه كارشناسي تخصصي» در آن رشته اعطاء مي شود.

ماده 4ـ حدود صلاحيت دارندگان «پروانه كارشناسي عمومي» براي هر رشته به شرح پيوست خواهد بود و حدود صلاحيت دارندگان «پروانه كارشناسي تخصصي» با پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و در پروانه كارشناسي آنان درج خواهد شد.

ماده 5 – شرايط لازم براي اخذ پروانه كارشناسي عمومي در هر رشته به شرح زير است :
1- عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
2- دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر در رشته مورد تقاضا
3- داشتن 10 سال سابقه كار مفيد در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصيل
4- قبولي در آزمون مربوطه
5- گذراندن دوره هاي آموزش كارشناسي
6- نداشتن پيشينه كيفري و محكوميت انتظامي درجه 3 و بالاتر
7- برخورداري از سلامتي مناسب براي كارشناسي

ماده 6 – متقاضي دريافت پروانه كارشناسي تخصصي بايد علاوه بر داشتن پروانه كارشناسي عمومي در رشته پايه گرايش مذكور داراي 2 سال سابقه كار مفيد در تخصص مربوطه بوده و آزمون تخصصي آن را بگذراند.

فصل دوم : هيأت هاي تشخيص ، آزمون و نظارت

ماده 7 – هيأت تشخيص صلاحيت متقاضيان پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در هر رشته ( كه در اين دستورالعمل «هيأت تشخيص استان» ناميده مي‌شود.) متشكل از 5 نفر به شرح زير مي باشد:
1- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان به نمايندگي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و در تهران نماينده مستقيم وزارت مذكور كه سمت رياست هيأت را به عهده خواهند داشت.
2- رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به نمايندگي از طرف شوراي مركزي
3- رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
4- دو نفر به انتخاب رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان در رشته مربوط

ماده 8 – جلسات «هيأت تشخيص استان» در هر رشته به دعوت رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تشكيل و با حضور اكثريت اعضا و به شرط حضور نماينده وزارت مسكن و شهرسازي رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل 3 رأي موافق معتبر است. دبيرخانه هيأتهاي تشخيص استان همان دبيرخانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي باشد و سازمان استان امكانات لازم را براي انجام وظايف هيأتهاي تشخيص استان خود فراهم مي نمايد.

ماده 9– «هيأت تشخيص استان» در هر رشته مسئول رسيدگي به شرايط متقاضيان پروانه كارشناسي عمومي و تخصصي همان رشته و تعيين واجدين شرايط دريافت پروانه مذكور در چارچوب اين دستورالعمل مي باشد.

ماده 10 – هيأت علمي – تجربي آزمون كارشناسي (كه از اين پس به اختصار هيأت آزمون ناميده مي شود) در هر رشته و گرايش مركب از 5 نفر متخصصين برجسته كشور در همان رشته كه هر كدام داراي سوابق علمي و تجربي شاخص در يك يا چند گرايش تخصصي از رشته مذكور و آشنا با حرفه كارشناسي بوده و به فاصله حداقل 4 ماه قبل از برگزاري آزمون هر دوره به پيشنهاد هيأت رئيسه شوراي مركزي و با تأييد و صدور حكم وزارت مسكن و شهرسازي كار خود را آغاز مي نمايد. اعضاي هيأت هاي آزمون نمي توانند عضو هيأت تشخيص هيچ يك از استان ها باشند.

ماده 11 – هيأت آزمون هر رشته در نخستين جلسه يك نفر را از بين خود به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب و به رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان معرفي مي نمايد. دبيرخانه هيأت آزمون همان دبيرخانه شوراي مركزي است و جلسات هيأت آزمون هر رشته و هر گرايش با دعوت كتبي رئيس هيأت مذكور و با حضور حداقل 4 نفر از اعضاي هيأت تشكيل و رسميت مي يابد و مصوبات آن با 3 رأي موافق معتبر است.

ماده 12 – به منظور حسن اجراي آيين نامه موضوع ماده 27 قانون و مفاد اين دستورالعمل و همچنين طي صحيح كليه مراحل انتخاب كارشناس از بدو انتشار آگهي تا پايان دوره آموزشي و صدور پروانه كارشناسي، هيأتي مركب از 2 نفر نماينده وزارت مسكن و شهرسازي و يك نفر نماينده از طرف شوراي مركزي تحت عنوان «هيأت نظارت» تشكيل مي‌گردد. هيأت مذكور علاوه بر نظارت بر كليه امور مندرج در اين دستورالعمل و هدايت آن به مجراي صحيح قانوني خود به شكايات واصله در حد موضوع اين دستورالعمل نيز رسيدگي مي نمايد. تصميمات هيأت نظارت در كليه موارد با اكثريت آراء معتبر و لازم الاجراست . دبيرخانه هيأت نظارت همان دبيرخانه شوراي مركزي خواهد بود.

فصل سوم : نحوه برگزاري آزمون كارشناسي

ماده 13 – هيأت تشخيص استان در هر رشته با رعايت مفاد ماده يك اين دستورالعمل و تبصره آن آزمون صدور پروانه كارشناسي عمومي و تخصصي رشته خود را در محل استان برگزار خواهد نمود.
تبصره : در صورتي كه تعداد متقاضيان واجد شرايط شركت در آزمون هر رشته در هر استان كمتر از 5 نفر باشد هيأت تشخيص استان با هماهنگي هيأت تشخيص استاني ديگر آنان را براي شركت در آزمون به آن استان معرفي مي كند.

ماده 14 – شرايط برنامه زمانبندي ، سئوالات و نصاب قبولي در آزمون هر رشته توسط هيأت آزمون همان رشته به طور متمركز براي سراسر كشور تعيين و نتايج آزمون نيز به وسيله هيأت مذكور استخراج و به دبيرخانه شوراي مركزي اعلام مي شود.

ماده 15 – «هيأت تشخيص استان» بر اساس برنامه زمانبندي اعلام شده از متقاضيان پروانه كارشناسي در رشته خود ثبت نام به عمل مي آورد. براي اين منظور حداقل 3 ماه قبل از برگزاري آزمون مراتب را با ذكر شرايط و مدارك لازم ، مواد آزمون و منابع آن، نصاب قبولي و زمانبندي مراحل و مهلت هاي آزمون در جرايد كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي سازمان استان در دو نوبت به فاصله 10 روز آگهي خواهد نمود و از متقاضيان واجد شرايط براي تسليم مدارك به دبيرخانه هيأت تشخيص استان در مهلت تعيين شده دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره : شوراي مركزي موظف است اعلام برگزاري آزمون كارشناسي را از طريق صدا و سيما يا جرايد كثير الانتشار حداقل در دو نوبت اعلام نمايد.

ماده 16 – هيأت تشخيص استان پس از بررسي مدارك متقاضيان، فهرست واجدين و فاقدين شرايط براي شركت در آزمون را استخراج و حداقل 35 روز قبل از آزمون به وسيله پست سفارشي به آنان اعلام و ساعت، روز و محل آزمون را به واجدين شرايط شركت در آزمون كتباً اطلاع خواهد داد و فهرست واجدين شرايط را در محل سازمان نيز نصب خواهد نمود.

ماده 17 – كساني كه واجد شرايط شركت در آزمون تشخيص داده نشده اند مي توانند اعتراض خود را ظرف 5 روز از دريافت پاسخ، تسليم دبيرخانه تشخيص استان نمايند. اين هيأت مكلف است ظرف 5 روز از دريافت شكايت با حضور بازرسان سازمان استان به آن رسيدگي و نظر خود را اعلام نمايد. چنانچه شاكي همچنان بر شكايت خود باقي باشد، درخواست تجديد نظر خود را حداقل 20 روز قبل از آزمون تسليم دبيرخانه هيأت نظارت در مركز خواهد نمود. اين هيأت موظف است حداقل 10 روز قبل از آزمون نتيجه رسيدگي خود را از طريق رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان به هيأت تشخيص استان اعلام نمايد. در اين مورد رأي هيأت نظارت با 2 رأي موافق معتبر مي باشد.

ماده 18 – آزمون پروانه كارشناسي عمومي در هر رشته و كارشناسي تخصصي در هر گرايش در سراسر كشور در يك روز و همزمان شروع و خاتمه مي يابد اما برگزاري آزمون همه رشته ها و همه گرايش ها بطور همزمان الزامي نيست پس از خاتمه آزمون هيأت تشخيص استان اوراق آزمون را جمع آوري و لاك و مهر نموده همراه با نسخه اي از صورتجلسات شروع و خاتمه آزمون به دبيرخانه هيأت آزمون كارشناسي در مركز تسليم مي نمايد.

ماده 19 – هيأت آزمون مكلف است بلافاصله پس از وصول اوراق آزمون استان ها نتايج آزمون و اسامي قبول شدگان رشته خود را استخراج و آنها را در اختيار دبيرخانه شوراي مركزي قرار دهد. دبيرخانه مزبور موظف است پس از اخذ تأييد هيأت نظارت مبني بر صحت برگزاري آزمون حداكثر ظرف مدت 10 روز نتايج آزمون را طي صورتجلسه تسليم هيأت هاي تشخيص استان ها نمايد.

ماده 20 – «هيأت تشخيص استان» بايد به فاصله 10 روز پس از وصول نتايج، مراتب قبولي يا رد در آزمون را با پست سفارشي به شركت كنندگان در آزمون اعلام نمايد و از قبول شدگان براي شروع دوره آموزش كارشناسي دعوت به عمل آورد.

ماده 21 – شركت كنندگان در آزمون كه به نتيجه خود اعتراض دارند مي توانند حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ اعلام نتيجه ، شكايت كتبي خود را همراه با مستندات با پست سفارشي تسليم دبيرخانه هيأت آزمون كارشناسي واقع در ساختمان شوراي مركزي نمايند. شكايات واصله در جلسه هيأت آزمون كارشناسي كه با حضور رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان و اعضاي هيأت نظارت تشكيل مي شود مورد رسيدگي قرار گرفته و نظر قطعي به شاكي و دبيرخانه شوراي مركزي اعلام مي گردد.

ماده 22 – به پذيرفته شدگان واجدين شرايط در هر دوره در آزمون كارشناسي پس از طي تشريفات معموله در اين دستورالعمل پروانه كارشناسي اعطاء خواهد شد.

فصل چهارم : دوره آموزش كارشناسي و بازآموزي

ماده 23 – قبول شدگان در آزمون كارشناسي عمومي بايد قبل از اخذ پروانه كارشناسي يك دوره آموزشي براي كسب مهارت هاي علمي و عملي كه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان برگزار مي گردد طي نمايند . محتواي دوره و مدت آن بصورت يكسان براي هررشته و همچنين هزينه هاي مربوط توسط شوراي مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 24- متقاضي پروانه كارشناسي عمومي پس از طي دوره آموزش كارشناسي و اخذ تأييديه در جلسه اي با حضور اعضاي هيأت تشخيص استان با قرائت و امضاء متن زير اتيان سوگند مي نمايد :
« من در پيشگاه قرآن كريم ، به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم ، در اموري كه براي كارشناسي به من رجوع مي شود ، پروردگار يكتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر كارشناسي خود را به راستي و درستي اظهار كنم و نظر خصوصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردي كه به اينجانب ارجاع شده اظهار كرده و مطلبي را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و اسراري را كه در خلال انجام كارشناسي از آنها مطلع شده ام حفظ كنم و رازدار و امين باشم .»
تبصره 1- اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر نام كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
تبصره 2- اتيان سوگند براي يك بار كافي است ولو آن كه متقاضي بعداً واجد شرايط احراز كار كارشناسي تخصصي يا كارشناسي عمومي در ساير رشته ها گردد .

ماده 25- پس از اتيان سوگند و در صورت بقاي ساير شرايط اخذ پروانه كارشناسي به فاصله 30روز پروانه كارشناسي متقاضي با درج صلاحيت هاي مربوطه پس از امضاي رئيس سازمان نظام مهندسي استان و تأئيد رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان صادر خواهد شد .
تبصره : چنانچه در دوره آموزش كارشناسي ، متقاضي كارشناسي هريك از شرايط لازم جهت اخذ پروانه كارشناسي را حسب اعلام شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از دست دهد اتيان سوگند و اعطاء پروانه تا احراز مجدد شرايط لازم به تعويق خواهد افتاد .

ماده 26- متقاضيان پروانه كارشناسي تخصصي ، از طي مجدد تشريفات مواد 23و 24 اين دستور العمل معاف مي باشند . مگر آن كه در موارد خاص با تصويب هيأت تشخيص براي آنان انجام طي دوره آموزشي براي مدت مشخص و در زمينه‌اي خاص الزامي باشد .

ماده 27- در صورتيكه شوراي مركزي ، گذراندن دوره هاي باز آموزي علمي و يا عملي مشخصي را براي كارشناسان عمومي يا تخصصي در يك رشته يا گرايش ضروري تشخيص دهد كارشناسان مربوط مكلف به گذراندن دوره مذكور بوده و اين شرط در زمره شروط اعتبار پروانه كارشناسي آنها محسوب خواهد بود .چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي نيز گذراندن دوره هائي بشرح بالا را لازم بداند مراتب را به شوراي مركزي ابلاغ مي نمايد .

ماده 28- مدت اعتبار پروانه هاي كارشناسي عمومي و تخصصي 4 سال بوده و تازماني كه برطبق مقررات مربوط دارنده آن واجد شرايط و صلاحيت باشد قابل تمديد خواهد بود .

ماده 29- اندازه ، فرم ، رنگ و محتواي پروانه كارشناسي عمومي هر رشته و پروانه كارشناسي تخصصي هر گرايش در سراسر كشور يكسان خواهد بود .

ماده 30- پرداخت هزينه برگزاري آزمون و صدور و تمديد پروانه كارشناسي برطبق تعرفه مصوب شوراي مركزي به عهده متقاضي پروانه مي باشد .

ماده 31- دارندگان پروانه معتبر كارشناسي رسمي دادگستري در صورت دارا بودن شرايط اين دستورالعمل مي توانند تقاضاي دريافت پروانه كارشناسي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نمايند .« هيأت تشخيص استان » مي تواند معافيت آنان از تمام يا بخشي از آزمونها يا معافيت از طي دوره آموزش كارشناسي موضوع اين دستور العمل را پيشنهاد بنمايد . اين پيشنهاد با تصويب شوراي مركزي قابل اجرا خواهد بود .

ماده 32- در صورتيكه كارشناس عضويت خود در سازمان نظام مهندسي يك استان را ترك و به عضويت سازمان نظام مهندسي استان ديگري در آيد مي تواند در استان جديد از مزاياي پروانه كارشناسي خود با رعايت ترتيبات اين دستور العمل استفاده كند .

ماده 33- هر كارشناس سازمان داراي پرونده اي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر كننده پروانه كارشناسي بوده و سوابق كارشناسي ، حدود صلاحيت و مجازاتهاي انتظامي وي در آن درج خواهد شد و در صورت ترك عضويت كارشناس از سازمان يك استان و قبول عضويت در سازمان استان ديگر ، پرونده كارشناسي وي توسط سازمان استان مبدأ تحويل سازمان استان بعدي خواهد شد .

فصل پنجم : وظايف كارشناس

ماده 34- كارشناسان موضوع اين دستورالعمل در انجام امور كارشناسي خود موظف به رعايت موارد زير مي باشند و نقض هر يك از اين موارد علاوه بر آثار حقوقي وجزايي كه بر آن مترتب است به منزله تخلف انتظامي نيز محسوب مي شود :
1- وظايف ارجاعي را در مهلت مقرر و يا با موافقت مرجع درخواست كننده در مهلت تمديد شده انجام دهد .
2- در صورت كشف جهات رد مذكور در ماده 9 آيين نامه ماده 27 فوراً مراتب را به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و مرجع درخواست كننده كتباً‌ اطلاع و از ادامه كارشناسي استعفا نمايد .
3- در انجام وظايف محوله دقت كافي نموده و بهترين قضاوت مهندسي خود را در نظريه كارشناسي به كار بندد .
4- در بررسيهاي كارشناسانه و همچنين در تدوين و تنظيم گزارش كارشناسي خود از معيارها و موازين معتبر مهندسي استفاده كند .
5- حقيقت را ابراز كند ، تمام حقيقت را ابراز كند و چيزي را خلاف حقيقت ابراز ننمايد
6- در گزارش هاي كارشناسي رعايت بي طرفي كامل را بنمايد .
7- رعايت شئون مهندسي و اخلاق حرفه اي را بنمايد .
8- فقط در محدوده صلاحيت مندرج در پروانه كارشناسي خود ، مسئوليت كارشناسي را قبول نمايد و چنانچه انجام كارشناسي را خارج از محدوده صلاحيت خود تشخيص داد فوراً‌ ادامه كار را متوقف و مراتب را كتباً‌ به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و مرجع درخواست كننده اطلاع دهد .
9- در صورت قبول امر كارشناسي از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان نظام مهندسي ساختمان و تأييد هيأت مديره سازمان استان .
10- اسراري را كه در خلال انجام كارشناسي از آنها مطلع مي‌شود حفظ نمايد .
11- مفاد آيين نامه ماده 27 را رعايت نموده و از قبول مستقيم كارشناسي از مراجع درخواست كننده خودداري نمايد .
12- از قبول هديه يا هر وجهي از مرجع درخواست كننده و يا هر طرف ديگر ذينفع در نتيجه كارشناسي خودداري نمايد .

ماده 35- كارشناس مكلف است وظايف كارشناسي را كه به وي چه به صورت انفرادي و چه به عنوان عضو هيأت كارشناسي ارجاع مي شود رأساً انجام دهد و مجاز نيست آن وظايف را به اشخاص ثالث محول نمايد حتي اگر شخص ثالث داراي صلاحيت كارشناسي باشد .

ماده 36- كارشناسان سازمان مكلفند چنانچه در مدت اعتبار پروانه خود يكي از شرايط اخذ پروانه كارشناسي را از دست دهند نظير ابطال يا توقيف پروانه اشتغال به كار مهندسي يا قطع عضويت ايشان مراتب را به فاصله 10 روز كتباً به سازمان استان اعلام نمايند . در غير اينصورت سازمان به محض حصول اطلاع ، پرونده را جهت رسيدگي به اين تخلف به شوراي انتظامي سازمان ارسال خواهد نمود.

فصل ششم : معرفي كارشناس

ماده 37- معرفي كارشناسان منتخب به مراجع درخواست كننده صرفاً پس از درخواست كتبي مراجع مذكور در چهارچوب آئين نامه ماده 27 با رعايت ترتيبات زير انجام مي پذيرد :
الف : هرسازمان استان فهرستي از اسامي كليه كارشناسان عضو خود را در هررشته عمومي و تخصصي تهيه و آن را به تفكيك رشته و تخصص به ترتيب الفبائي مرتب ودر هر دوره اطلاعات آن را به هنگام خواهد نمود . سازمان استان مي تواند فهرست و مشخصات كارشناسان خود را به صورت كتابچه تهيه و دراختيار دستگاههاي موضوع ماده 27 و مراجع قضايي در سطح استان قراردهد .
ب : ترتيب نوبت براي ارجاع كارشناسي درجلسه‌اي با حضور اعضاي هيأت مديره ، بازرسان و رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان در ابتداي هر دوره پذيرش كارشناس يكبار از طريق قرعه كشي بين كارشناساني كه در همان دوره به اخذ پروانه نائل شده اند تعيين و صورتجلسه مي شود و در دوره هاي بعد نوبت هاي جديد به همين ترتيب معين و به انتهاي فهرست نوبت قبل اضافه مي گردد . كارشناساني كه با رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي آن از عضويت يك سازمان استان منتزع شده و به عضويت سازمان استان ديگري درمي‌آيند در انتهاي فهرست استان جديد قرار خواهند گرفت .
ج : تقاضاي مراجع درخواست كننده به رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تسليم ميشود رئيس سازمان استان موضوع را در اولين جلسه هيأت مديره با لحاظ نمودن فوريتهاي آن، مطرح و از ميان كارشناسان استان به نوبت فرد يا افراد واجد شرايط و ميزان علي الحساب حق الزحمه مربوط را با رعايت ماده 6 آيين نامه به مرجع مذكور معرفي و اعلام مي نمايد. هيأت مديره مي تواند اختيار خود را در اين زمينه با حفظ مسئوليت به كميسيونهاي تخصصي موضوع ماده 14 قانون تفويض نمايد .
د: دارندگان محکوميت انتظامی منجر به محروميت از کارشناسی در دوره محروميت نبايد به مراجع درخواست کننده معرفی شوند و پس از اتمام مدت محروميت برای ارجاع کارشناسی در انتهای فهرست نوبت قرار خواهند گرفت .
هـ : ابلاغ انجام کارشناسی به کارشناس منتخب پس از وصول فيش پرداخت علی الحساب حق الزحمه از طرف مرجع درخواست کننده به حساب سازمان استان ، به وسيله رئيس سازمان استان و در غياب وی به ترتيب مذکور در ماده 74 آئين نامه اجرايي قانون انجام می پذيرد . دراين ابلاغيه موارد مندرج در ماده 3 آئين نامه ماده 27 و نام و نشانی کارشناسان همکار در هيأت کارشناسی ( در صورت وجود هيأت ) درج خواهد شد .

ماده 38- چنانچه کارشناس معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نياز به استفاده از ابزار ، لوازم ، نرم افزارها ، مدارک يا انجام آزمایش های ، ضروری يا استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصين ديگر داشته باشد و يا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه کارشناسی تعيين نشده باشد ، مراتب را همراه با برآورد هزينه به هيأت مديره سازمان اعلام و پس از تأييد هيأت مديره و تعهد پرداخت هزينه های اضافی مترتب بر آنها از ناحيه مرجع درخواست کننده به سازمان ، نسبت به تهيه امکانات و يا استفاده از خدمات پيشنهادی اقدام می نمايد .

فصل هفتم : پرداخت حق الزحمه

ماده 39 – کارشناس پس از اتمام کار کارشناسی اصل نظرسه را در دو نسخه به سازمان استان تسليم می نمايد . سازمان استان پس از ثبت گزارش و حصول اطمينان نسبت به رعايت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی نسخه ای از آن را به مرجع درخواست کننده تسليم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف مدت 15 روز نسبت به وصول حق الزحمه قطعی کارشناس از مرجع درخواست کننده اقدام و پس از کسر کسورات مندرج در ماده 7 آئين نامه با وی تسويه حساب و رسيد واريز ماليات به حساب وزات امور اقتصادی و دارايي را به وی تسليم می نمايد .

ماده 40- چنانچه کارشناسان در خلال مدت کارشناسی و قبل از تسليم نظريه خود در اثر تخلف يا محکوميت ناشی از همان کار کارشناسی، شرايط انجام کارشناسی را از دست بدهد، يا از ادامه کارشناسی استعفا دهد، بابت خدماتی که انجام داده مبلغی به وی پرداخت نخواهد شد ، اما چنانچه در اثر فوت يا از دست دادن شرایط جسمی و روانی ادامه کارشناسی وی متوقف شود حق الزحمه او به نسبت ميزان کاری که انجام داده حسب مورد به وی ، وراث وی يا قيم وي قابل پرداخت می باشد و ادامه کارتوسط کارشناس ديگری تکميل و نتيجه به سازمان درخواست کننده اعلام خواهد شد .

ماده 41- چنانچه کار کارشناسی توسط هيأت کارشناسی انجام می پذيرد بايستی در زمان ارجاع کارشناسی ميزان حق الزحمه هر يک از کارشناسان عضو هيأت مشخص شود .

ماده 42- هرگاه کارشناس برخلاف ماده 35 اين دستورالعمل انجام وظايف خود را به شخص ثالث ارجاع نمايد،علاوه براينکه مشمول مجازات انتظامی ميشود، هيچگونه حق الزحمه ای به وی و يابه شخص ثالث مرجوع به پرداخت نخواهد شد .

ماده 43- رسيدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان سازمان در انجام امور محوله به استناد ماده 8 آئين نامه ماده 27 و ماده 91 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده که درچار چوب آئين نامه اجرايي قانون به آنها رسيدگی و مبادرت به صدور رأی می نمايد و آرای آن شورا در قالب آئين نامه اخير الذکر قابل تجديد نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد . محکوميت انتظامی در امور کارشناسی در پروانه اشتغال به کارمهندسی کارشناس نيز درج خواهد شد . همچنين هر گونه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محروميت از انجام کارشناسی خواهد بود .
شوراهای انتظامی می توانند حسب مورد و با رعايت درجات مجازاتهای مندرج در ماده 90 آئين نامه مذکور صرفاٌ نسبت به پروانه کارشناسی اعلام رأی نمايند .

ماده 44- حدود صلاحيت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی در رشته های اصلی تحت عنوان پيوست يک در 4 صفحه ضميمه اين دستور العمل است که درحکم مفاد دستور العمل محسوب می گردد، و صلاحيت کارشناسی دارندگان پروانه تخصصی در رشته های اصلی و همچنين صلاحيت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی در رشته های مرتبط در چهار چوب ماده 4 اين دستور العمل متعاقباٌ به عنوان پيوستهای شماره 2 و 3 ابلاغ خواهد شد .