مسئول:مهندس حسینقلی صائبی

آدرس: بلوار مزارعی – کوچه پشت شهرداری

تلفن: 34248814