قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

کتاب های مرجع کاربردی طرح لرزه ای سازه های بتنی و راهنمای بتن ریزی در هوای گرم به تألیف و ترجمه آقای مهندس عبدالمهدی عباسی از اعضا محترم سازمان جهت اطلاع مهندسین گرامی معرفی می گردد.