قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

کتاب استانداردهای طراحی پارکینگ به تألیف آقای مهندس علی کاظم پور از اعضا محترم سازمان جهت اطلاع مهندسین گرامی معرفی می گردد.