بدینوسیله نامه اداره کل استاندارد استان بوشهر در خصوص فهرست سنگ شکن های استاندارد استان جهت اطلاع اعضاء محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

متن نامه اداره استاندارد و فهرست سنگ شکن های استاندارد استان بوشهر