نامه اداره کل استاندارد استان بوشهر در خصوص فهرست واحدهای تولیدی بتن آماده استاندارد استان بوشهر جهت اطلاع اعضاء محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

متن نامه و فهرست واحدهای تولید بتن آماده استاندارد