قابل توجه کلیه دفاتر حقوقی و شرکت های مهندسی استان بوشهر و اعضا محترم سازمان:

جهت رویت تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۸ در استان بوشهر و شهرستان ها به لینک زیر مراجعه فرمائید.

 

تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ در شهر بوشهر و کلیه شهرستان ها