بدینوسیله به اطلاع ناظرین گاز می رساند زمان تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال ۱۳۹۸ از تاریخ ۹۸/۰۱/۲۰ الی ۹۸/۰۱/۲۳ تمدید گردیده است لذا جهت اعلام تمایل می توانند به لینک زیر مراجعه فرمایند.

 

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز