قابل توجه کلیه مهندسین محترم

نامه مدیر کل اداره استاندارد استان بوشهر در خصوص ابطال پروانه واحد تولیدی بتن آماده بوشهر بتن جهت رویت و مطالعه ابلاغ می گردد.

 

متن نامه (لطفاً کلیک کنید)