به پیوست لیست متقاضیانی که برای دریافت وام به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰۰ ريال با سود ۱۶ % ثبت نام نموده اند می رساند جهت دریافت وام مذکور از دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۳۰ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۸/۲۴ مهلت دارند جهت تشکیل پرونده وام خود با به همراه داشتن اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در بوشهر به بانک ملت شعبه شهدا مراجعه نمایند، در صورتی که اعضا معرفی شده تا تاریخ فوق جهت تکمیل پرونده وام خود به بانک ذکر شده مراجعه نکرده باشند، نفرات جایگزین معرفی می گردند.

لیست

فرم های مورد نیاز