قابل توجه کلیه اعضاء کددار (آقایان) سازمان:

به اطلاع کلیه مهندسین استفاده کننده از سانس استخر دلفین می رساند که سانس جمعه ساعت ۱۲ الی ۱۳ برقرار می باشد و جهت صدور کارت استخر جهت مهندسین و تمدید کارت خود تا روز یکشنبه ۲/۲/ ۹۶ در وقت اداری به واحد رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرمایید.

ضمنا مهلت اعلام شده تمدید نمی گردد. برنامه زمانبندی تا جمعه ۹۷/۲/۲۱ می باشد و بعد از پایان زمان مشخص شده مجددا اعلام می گردد.

جمعه : فقط جهت مهندسین کددار