از کلیه متقاضیانی که جهت دریافت وام ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريالی با سود ۴%  ثبت نام نموده اند، تقاضا می گردد جهت دریافت وام مذکور از دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ جهت تشکیل پرونده وام خود با همراه داشتن اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در بوشهر به بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه شهید مطهری و در شهرستانها به شعب بانک مذبور در سطح استان مراجعه نمایند، در صورتی که اعضا معرفی شده در لیست مذکور مطابق اعلام واحد اعتبارات بانک قرض الحسنه مهر ایران تا تاریخ فوق جهت تکمیل پرونده وام خود به بانک مراجعه ننمایند، نوبت وام آنها به تأخیر افتاده و نفرات جایگزین معرفی می گردند. همچنین به اطلاع سایر اعضایی که جهت اخذ وام نام نویسی نموده اند نیز می رساند، زمان تشکیل پرونده و زمان دریافت وام ایشان از طریق سایت و سامانه پیامک سازمان به آنها اطلاع رسانی خواهد گردید..

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی شماره همراه
۱ مهدی سرخوش ۳۵۰۰۹۲۳۴۵۳ ۰۹۱۷۳۷۴۰۵۵۷
۲ اله کرم زنگنه ۲۲۹۷۶۹۳۶۰۵ ۰۹۱۷۳۲۳۸۱۴۰
۳ ارکیده چترسحر ۳۵۰۱۱۲۴۰۳۱ ۰۹۱۷۷۷۵۴۹۶۱
۴ سیدحبیب اله حسینی ۴۲۶۹۶۵۲۳۵۷ ۰۹۱۷۳۷۷۱۱۶۰
۵ ماشااله عبدالهی ۳۵۴۹۳۵۸۰۳۲ ۰۹۱۷۷۷۴۰۰۹۷
۶ نوید گنبدی پور ۳۵۰۱۱۳۶۱۷۱ ۰۹۱۷۱۷۶۶۴۳۳
۷ سید محمد صادق جعفری ۲۲۹۸۱۸۷۸۲۷ ۰۹۱۷۶۲۹۸۲۶۰
۸ مهرداد زارع ۳۵۰۰۹۷۷۹۷۹ ۰۹۱۷۷۷۵۱۹۳۶
۹ افسانه یزدان پناهی ۳۵۴۹۷۲۷۹۵۱ ۰۹۱۷۵۸۷۷۵۸۵
۱۰ همدم راه نورد ۳۵۰۱۴۰۱۳۲۹ ۰۹۱۷۷۷۳۵۲۷۱
۱۱ هادی جلیلی ۳۵۰۱۱۲۳۹۴۹ ۰۹۱۷۷۷۱۳۳۴۰
۱۲ علیرضا سیف زاده ۳۵۰۱۴۶۸۵۷۱ ۰۹۱۷۱۷۵۵۵۲۴
۱۳ وحید شفیعی ۲۳۷۲۵۶۳۳۰۰ ۰۹۱۷۱۷۰۰۹۸۰
۱۴ ابرهیم امیدی ۳۵۰۰۴۹۳۶۹۶ ۰۹۱۷۷۷۴۲۱۵۷
۱۵ محمد رضا جمالی ۳۵۰۱۱۱۸۱۴۷ ۰۹۱۷۳۷۵۸۴۰۵
۱۶ فرزام زائری ۳۵۰۱۴۶۷۶۴۸ ۰۹۱۷۳۷۸۰۲۶۳
۱۷ مهدی کیانی ۳۵۳۹۹۱۹۵۷۰ ۰۹۱۷۷۷۵۰۶۵۷
۱۸ امیر سیمایی ۲۴۷۱۶۵۲۹۰۵ ۰۹۱۷۸۷۵۳۳۱۳
۱۹ محمد علی قنبری ۶۱۰۹۹۳۰۰۸۳ ۰۹۱۷۱۷۴۸۱۵۱
۲۰ موسی لیراوی ۵۲۹۶۵۸۷۹۶ ۰۹۱۷۱۷۸۲۳۳۰
۲۱ اکبر احمدی ۳۵۳۹۹۰۵۷۶۶ ۰۹۱۷۳۷۷۶۸۲۰
۲۲ داود احمدی ۳۵۲۱۰۰۸۰۵۳ ۰۹۱۷۷۷۶۱۰۸۳
۲۳ علی اصغر قنبری ۲۲۹۱۸۸۹۳۸۹ ۰۹۱۷۳۰۶۶۳۵۳
۲۴ سید حامد حجت ۲۲۹۶۳۵۰۸۳۶ ۰۹۱۷۱۷۵۱۷۸۶
۲۵ محمد کاظم میرزا ۳۵۰۱۴۴۹۴۳۷ ۰۹۱۷۳۷۴۶۸۳۰
۲۶ رضا بارگاهی ۳۵۰۱۵۶۲۹۵۰ ۰۹۳۹۵۵۹۲۴۲۳
۲۷ غلامرضا براتی ۲۲۹۳۱۶۸۱۲۸ ۰۹۱۷۳۳۸۳۹۸۳
۲۸ مجتبی پیران ۳۵۰۱۰۱۱۸۷۳ ۰۹۱۷۷۷۶۲۸۱۹
۲۹ محسن بادره ۳۵۰۱۳۹۷۴۷۱ ۰۹۱۲۰۵۷۶۹۱۶
۳۰ داریوش حسینی ۶۱۰۹۹۱۹۴۸۹ ۰۹۳۰۹۷۵۹۳۳۰
۳۱ موسی عرب ۳۵۳۹۹۶۰۴۰۶ ۰۹۱۷۳۷۷۶۷۴۱
۳۲ میترا نریمانی ۳۵۰۱۴۲۸۷۵۸ ۰۹۱۷۱۷۳۴۳۹۶
۳۳ انیس عبدی زاده ۳۵۰۱۵۰۱۶۱۷ ۰۹۱۷۳۷۲۶۷۸۰
۳۴ محمد امین کریمی ۱۲۸۲۴۳۸۰۷۷ ۰۹۱۳۱۶۸۱۸۱۱
۳۵ کرامت اله رنجبر ۳۵۰۱۰۸۳۴۵۹ ۰۹۱۷۳۷۱۷۳۸۱
۳۶ محمد محسنی پور ۱۸۶۱۲۳۸۶۴۹ ۰۹۱۶۶۷۲۷۰۳۹
۳۷ مرتضی بشیری ۳۵۷۹۸۷۳۹۲۱ ۰۹۱۲۷۲۶۵۰۸۰
۳۸ هادی آریامنش ۲۷۵۳۶۶۸۹۵۷ ۰۹۱۷۴۸۱۷۱۵۹
۳۹ فرزاد صلح جو ۲۲۹۷۷۸۳۰۳۵ ۰۹۳۷۶۲۹۱۷۹۲
۴۰ فرهاد علیرضازاده ۱۸۶۱۳۷۸۹۹۸ ۰۹۱۶۳۷۲۸۵۲۱
۴۱ میلاد وفایی ۲۲۸۰۳۹۱۷۲۴ ۰۹۱۷۳۷۸۳۸۶۴
۴۲ بهروز بهروزی ۳۵۰۱۱۷۲۵۵۹ ۰۹۱۷۷۷۱۲۹۳۴
۴۳ نیما نیک نام ۲۳۰۰۲۸۳۱۹۰ ۰۹۱۷۷۷۳۰۵۱۰
۴۴ حبیب شیخ ۶۱۰۹۹۵۹۷۶۶ ۰۹۱۲۰۶۳۱۲۸۸
۴۵ علیرضا امیری ۳۵۰۱۰۳۵۴۷۰ ۰۹۱۷۷۷۳۴۷۱۷
۴۶ الهه ناصری ۳۶۲۱۸۹۴۰۲۰ ۰۹۱۷۱۷۰۷۱۳۷
۴۷ پدرام بحرانی ۳۵۰۱۴۸۱۹۹۳ ۰۹۱۷۱۷۵۳۴۳۸
۴۸ منیره بهرامیان ۲۴۰۰۰۲۱۱۲۰ ۰۹۱۷۱۰۰۹۳۰۸
۴۹ محسن طلایی قره دار ۴۵۹۲۱۲۱۱۷۱ ۰۹۱۷۳۷۶۰۷۶۶
۵۰ محمد دهقان ۳۵۴۹۱۸۵۴۹۹ ۰۹۱۷۵۵۱۲۱۴۴
۵۱ رضا برگستانی ۳۴۹۰۰۹۹۴۲۷ ۰۹۱۷۶۶۶۱۴۸۴
۵۲ مهین کشتکاری ۳۵۲۰۸۴۲۵۶۴ ۰۹۱۷۳۷۳۲۵۳۲
۵۳ سیداحمد بلادی ۳۵۰۰۹۸۶۴۸۱ ۰۹۱۷۳۷۱۶۹۰۲
۵۴ حسن بازدر هوا ۳۴۹۰۰۳۰۶۲۱ ۰۹۱۷۷۷۱۱۲۹۲
۵۵ عادل عباسی ۳۵۲۱۰۰۸۵۰۹ ۰۹۱۷۹۷۰۹۱۵۰
۵۶ مریم کشاورزی ۳۵۰۱۱۸۲۲۱۵۵ ۰۹۳۶۹۴۳۸۹۷۲
۵۷ شکراله پیروی ۳۵۱۰۰۲۳۳۴۱ ۰۹۳۸۵۱۷۴۸۷۷
۵۸ سارا سینایی ۵۲۹۹۹۶۴۷۶۵ ۰۹۱۷۱۷۶۱۷۳۲
۵۹ محمد علی زارع ۵۳۲۹۹۴۹۵۰۵ ۰۹۳۶۴۶۷۱۰۲۷
۶۰ مصطفی اکبری ۳۵۵۹۷۷۸۴۰۹ ۰۹۱۷۱۷۳۳۶۳۹
۶۱ صادق زیارتی ۳۵۲۱۱۸۳۷۰۱ ۰۹۱۷۸۸۹۵۴۲۸
۶۲ صادق نعمتی ۳۵۵۹۹۳۶۶۳۲ ۰۹۱۶۴۶۶۱۳۵۹
۶۳ حسین محمدی ۳۵۰۱۵۶۷۶۰۱ ۰۹۱۷۱۷۰۳۷۰۶
۶۴ فائزه پاشاخانلو ۰۰۱۲۵۶۶۳۳۰ ۰۹۱۲۴۹۸۵۱۳۹
۶۵ معصومه نیکو مقام ۲۵۹۳۹۰۲۱۷۵ ۰۹۱۱۱۴۹۹۵۷۸
۶۶ سیامک چنگ ۰۰۵۱۳۰۴۳۳۳ ۰۹۱۰۹۱۷۵۶۱۵
۶۷ مجتبی علی پور ۳۵۳۹۹۱۰۱۳۱ ۰۹۱۷۳۷۰۹۱۸۵
۶۸ محمد اکبر ثانی ۰۰۶۷۳۵۵۹۳۵ ۰۹۱۷۹۲۹۰۱۱۷
۶۹ سید احمد حسینی ۳۵۵۹۹۵۲۷۲۷ ۰۹۱۷۶۹۸۸۹۲۹
۷۰ لادن کلانتر هرمز ۱۷۵۵۷۷۸۱۱۲ ۰۹۱۷۴۴۰۳۶۱۹
۷۱ سید هاشم موسوی تبار ۲۳۹۱۸۳۸۲۷۱ ۰۹۱۷۷۰۳۷۹۲۸
۷۲ عزیز اله پارسا نژاد ۲۲۹۴۳۶۱۷۴۱ ۰۹۱۷۳۷۴۱۷۴۹
۷۳ محسن آیین جمشید ۳۵۰۱۵۰۵۲۷۲ ۰۹۱۷۷۷۵۵۱۰۲
۷۴ سید سینا ارشدی ۳۴۹۰۰۰۴۵۵۸ ۰۹۱۷۱۷۵۵۵۱۶
۷۵ حمیدرضا بلخی ۳۴۹۰۰۹۰۷۱۳ ۰۹۱۷۱۷۶۶۹۳۸
۷۶ مریم آب شرینی ۳۵۱۰۱۰۴۶۱۷ ۰۹۳۹۷۷۱۸۴۱۰
۷۷ عادل یزدان پناه فرد ۳۴۹۰۰۵۷۸۳۱ ۰۹۱۷۹۸۸۷۵۶۴
۷۸ میثم تمیزی نژاد ۳۵۴۹۸۸۸۰۷۴ ۰۹۱۷۶۶۸۸۴۰۴
۷۹ علی ابوعلی ۳۵۱۰۰۲۸۱۵۵ ۰۹۱۷۳۰۲۹۷۱۹
۸۰ مرتضی شاکریان ۳۵۳۰۰۲۳۶۷۱ ۰۹۳۶۲۷۷۹۵۰۱
۸۱ قربان کیانی دسفاردی ۱۸۴۱۵۶۳۰۷۲ ۰۹۱۶۳۹۱۹۰۳۷
۸۲ محسن داودی ۴۰۷۳۲۵۰۸۹۲ ۰۹۱۳۲۶۵۰۵۹۷
۸۳ علیرضا عمرانی ۳۵۰۱۰۳۳۶۴۸ ۰۹۱۷۷۷۱۱۲۷۳
۸۴ سید وحید بنی جمالی ۰۰۷۸۰۴۳۸۰۸ ۰۹۱۷۱۷۶۲۰۰۴
۸۵ سمیه شیری ۳۵۱۰۰۳۵۷۵۵ ۰۹۱۷۷۷۰۲۰۲۶
۸۶ جعفر بیژنی پور ۶۱۰۹۸۸۹۲۷۱ ۰۹۱۷۱۷۷۲۰۳۹
۸۷ کیمیا بحرینی ۵۳۲۰۱۳۴۴۸۷ ۰۹۱۷۷۷۷۴۴۲۵
۸۸ اسماعیل قایدی ۳۵۲۱۳۰۵۶۷۸ ۰۹۱۷۳۷۷۴۸۸۳
۸۹ سامان ابن رومی ۳۴۹۰۰۶۳۲۲۸ ۰۹۱۷۷۷۹۶۱۶۴
۹۰ نیلوفر سرخوش ۳۴۹۰۰۵۰۰۷۱ ۰۹۳۹۵۷۹۵۱۰۰
۹۱ سبحان محسنی ۳۴۹۰۰۶۲۰۸۶ ۰۹۱۷۸۷۱۲۰۰۱
۹۲ سعید علیدادی شمس آبادی ۴۶۲۲۵۸۹۲۹۱ ۰۹۱۷۱۷۵۶۲۹۹
۹۳ ولی اله عطایی ۱۲۰۹۷۷۴۰۱۱ ۰۹۱۷۸۹۵۲۸۴۵
۹۴ عبدالحمید سلیمانی ۶۱۰۹۹۳۷۵۶۸ ۰۹۱۷۳۷۸۴۸۱۷
۹۵ محسن یاراحمدی پور ۱۷۵۶۸۳۹۲۷۱ ۰۹۳۶۱۶۸۳۹۶۹
۹۶ نوشین نظارات ۳۵۰۱۴۶۴۶۷۳ ۰۹۱۷۳۷۳۶۱۰۳
۹۷ مصطفی دهقانی ۳۵۰۱۴۸۳۵۳۸ ۰۹۱۷۹۰۵۴۹۶۵
۹۸ مریم یگانه ۳۵۲۱۲۴۶۸۴۱ ۰۹۱۷۷۷۶۵۶۴۵
۹۹ فاطمه زارعی ۳۴۹۰۰۲۹۹۲۵ ۰۹۳۶۵۷۵۲۸۲۴
۱۰۰ سید ابراهیم موسوی ۵۳۲۹۸۵۳۶۰۵ ۰۹۱۷۳۷۶۰۶۹۶
۱۰۱ سجاد جهان دوست ۳۵۰۱۴۵۴۶۷۸ ۰۹۳۷۴۵۷۲۴۵۳
۱۰۲ بنت الهدی جهان دوست ۳۵۰۱۵۹۵۵۴۹ ۰۹۱۷۳۷۷۹۵۰۱
۱۰۳ حامد مشایخی ۳۵۴۰۰۱۹۶۰۱ ۰۹۱۷۷۷۶۲۷۵۶
۱۰۴ حجت وفاسرشت ۳۵۲۰۹۵۸۶۳۵ ۰۹۱۷۳۷۷۵۸۵۶
۱۰۵ غلامرضا علیپور ۲۳۰۰۷۶۳۲۰۶ ۰۹۳۰۱۰۶۱۷۷۱
۱۰۶ فاطمه عبدالهی ۳۵۲۰۹۸۴۳۱۸ ۰۹۱۷۳۷۰۸۲۹۰
۱۰۷ ابراهیم عرب ۳۵۲۰۹۴۲۹۲۵ ۰۹۱۷۱۷۲۱۷۲۵
۱۰۸ زهرا محمدی ۳۵۰۱۴۵۷۴۶۴ ۰۹۱۷۳۷۷۰۲۸۷
۱۰۹ سیده مهسا کاظمی پور ۲۳۷۲۵۵۰۶۷۵ ۰۹۰۳۵۴۹۳۳۴۳
۱۱۰ یدااله روانان ۶۱۰۹۶۸۴۰۶۶ ۰۹۱۷۳۷۱۶۵۹۵
۱۱۱ مرتضی پاسلار ۲۲۹۵۵۵۶۰۹ ۰۹۱۷۱۰۳۸۷۰۲
۱۱۲ بیتا سالمی زاده ۳۵۳۹۹۷۴۷۱۷ ۰۹۱۷۱۷۶۶۰۰۱
۱۱۳ مجتبی طیبی ۳۵۰۰۹۶۷۰۵۱ ۰۹۱۰۲۱۲۴۴۰۴
۱۱۴ لیلا ابراهیمی ۳۵۰۱۴۷۶۸۱۷ ۰۹۱۷۹۷۴۱۶۳۳
۱۱۵ میلاد زارعی ۳۵۰۱۵۷۹۶۸۳ ۰۹۱۷۱۷۰۳۴۰۳
۱۱۶ شهنام اعتبار ۵۰۷۹۸۲۰۶۶۷ ۰۹۳۳۷۵۱۹۴۶۷
۱۱۷ علیرضا رضوانفر ۳۵۰۱۳۹۴۲۶۸ ۰۹۱۷۱۷۳۰۲۹۳
۱۱۸ علی ساسانی ۳۵۲۰۹۵۷۰۸۶ ۰۹۱۷۷۷۵۰۰۹۸
۱۱۹ وحید قاسمی فرد ۳۵۲۰۸۹۸۱۳۶ ۰۹۱۷۷۷۰۶۲۲۰
۱۲۰ شمسی هنرور ۳۵۰۱۵۲۷۸۳۷ ۰۹۱۷۱۷۶۱۴۲۳
۱۲۱ حسین سپهر ۵۳۲۹۶۰۹۴۰۲ ۰۹۱۷۱۷۱۲۰۰۴
۱۲۲ صالح یزدان پناه ۲۲۹۱۷۵۵۱۷۱ ۰۹۱۷۱۷۹۴۹۲۴
۱۲۳ عبدالرسول نامور ۶۰۹۹۸۶۲۲۷۷ ۰۹۱۷۷۷۱۸۳۰۹
۱۲۴ بهمن کرمی ۳۵۷۹۶۰۹۹۹۸ ۰۹۱۷۷۷۲۳۱۲۳
۱۲۵ امید ابراهیمی ۳۵۶۹۹۰۶۸۵۱ ۰۹۱۷۳۷۸۸۳۱۳
۱۲۶ اسماعیل شیدائی ۳۵۲۱۳۲۳۲۳۴ ۰۹۱۷۷۷۷۳۸۲۴
۱۲۷ رقیه یوسفی ۶۰۹۹۹۹۳۲۵۸ ۰۹۱۷۳۷۱۴۸۶۷
۱۲۸ ابراهیم فیوضی ۳۵۲۱۳۳۶۵۷۳ ۰۹۱۷۱۷۵۹۵۶۰
۱۲۹ مجتبی لحصایی ۳۵۱۰۰۳۵۰۶۲ ۰۹۱۷۰۸۷۰۹۵۰
۱۳۰ علیرضا جعفری ۳۴۹۰۰۵۳۶۸۰ ۰۹۱۷۱۷۳۲۵۵۹
۱۳۱ حجت فرامرزی ۲۳۷۲۶۵۳۹۲۱ ۰۹۱۷۹۲۲۷۱۸۸
۱۳۲ حسین چهابی بوشهری ۳۵۰۰۹۲۰۲۱۷ ۰۹۱۷۶۴۳۷۷۳۱
۱۳۳ محمد فلاحی ۳۴۹۰۰۵۲۰۱۳ ۰۹۱۷۱۷۵۳۴۰۶
۱۳۴ سید علی هاشمی ۳۵۰۱۱۸۵۵۳۷ ۰۹۳۷۱۸۸۳۷۹۳
۱۳۵ ترلان ریاحی ۲۲۸۰۵۱۷۱۲۴ ۰۹۱۷۰۸۳۲۹۳۹
۱۳۶ ایمان شیخیانی ۳۵۴۹۹۱۱۹۱۲ ۰۹۱۷۳۷۸۹۰۹۸
۱۳۷ رضا بیات ۳۴۹۰۰۱۱۹۱۰ ۰۹۱۷۸۵۸۰۶۵۴
۱۳۸ غلامرضا معظمی ۳۵۲۱۳۵۷۸۵۶ ۰۹۱۷۷۷۶۵۲۴۰
۱۳۹ الهام خورشیدی ۵۴۷۹۹۶۶۳۰۸ ۰۹۱۷۹۰۵۱۳۰۰
۱۴۰ عادل گرشاسبی ۰۰۸۰۶۴۹۶۷۱ ۰۹۱۷۷۷۰۹۷۰۴