اسامی کاندیداهای بازرسین

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، مطابق با صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مورخه 93/11/12، بدینوسیله اسامی کاندیداهای بازرسین به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- آقای مهندس مسعود راویان

2- آقای مهندس سید سعید علم بلادی

3- آقای مهندس نادر گرامی

4- آقای مهندس علیرضا صلاحی

5- آقای مهندس مهرداد شاهین

6- آقای مهندس ابراهیم شعبانی