سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان ها)

سلام علیکم

با احترام، به استحضار می رساند، مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، موضوع «پی و پی سازی» ساختمان تدوین و طی بخشنامه شماره 7135/420وزارت مسکن و شهرسازی جهت اجراء ابلاغ گردیده است. رعایت مقررات این مبحث در پی و پی سازی برای کلیه عوامل دخیل در طراحی و اجرای ساختمان ها الزامی است. خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع اعضای آن سازمان و مخاطبان دیگر رسانده شود.

محسن بهرام غفاری

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان