پس از ابلاغ هزینه ساخت وساز در سال ۱۴۰۰ توسط شورای مرکزی سازمان، موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار اولین جلسه هیئت مدیره در سال جاری قرار گرفته و جهت اجرا از ابتدای اردیبشهت ماه، اعلام شد. ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار نمودند که با توجه به اختلاف زیاد هزینه های اعلامی شورای مرکزی با ارقام واقعی ساخت و ساز، هیئت مدیره تصمیم گرفت که بر مبنای بند ۱۷-۳ مبحت دوم مقررات ملی ساختمان افزایش ۲۵ درصدی قیمت های اعلامی شورای مرکزی (طبق جدول شماره ۱۰) به هیئت چهار نفره استان پیشنهاد شود. همچنین بر اساس بند ۱۷-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به هیئت ۴ نفره استان، پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی به درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی (مطابق جدول شماره ۱۱) داده شود.

ضمناً ایشان عنوان نمودند: حمایت از مهندسین بر اساس قوانین موجود همواره از اولویت‌های سازمان بوده و در این مسیر از تمامی پتانسیل های موجود استفاده خواهیم کرد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر