قابل توجه مهندسین محترم مکانیک دارای صلاحیت نظارت گاز:

مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان ، مقرر شده است که جهت انجام بازرسی و برقراری جریان گاز ساختمانها (بند ۳-۶-۱۷ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان) از مهندسین مکانیک دارای صلاحیت گاز استفاده گردد، لذا از کسانی که تمایل دارند در این خصوص با سازمان همکاری نمایند دعوت به عمل می آید تا پایان وقت اداری ۹۹/۰۸/۲۶ نام و نام خانوادگی و شهرستان مورد نظر خود را از طریق ارسال پیام در سایت سازمان به واحد گاز و آبفا ارسال نمایید.