قابل توجه کلیه مهندسین محترم رشته معماری:

نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در خصوص مسابقات آزاد ملی طراحی المان شهری سلامت جهت آگاهی لازم به اطلاع می رسد.