قابل توجه مجریان محترم تجربی گاز:

بدینوسیله به اطلاع مجریان تجربی می رساند طبق صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ کمیته تخصصی گاز و مصوبه شماره ۸۵ مورخ ۹۹/۰۲/۲۱ هیئت مدیره مقرر گردید در صورت تکرار تخلف مجریان تجربی به تعداد ۳ تخلف در ۳ سال گذشته، مورد جهت رسیدگی به تخلف و برخورد قانونی مطابق مقررات، به مرجع صدور پروانه معرفی گردد.