شماره های برندگان مسابقه پیامکی سازمان در مهرماه به شرح ذیل می باشد. ضمناً جواب صحیح مسابقه مهرماه گزینه شماره ۳ بوده است.

 

۱۳۱۰***۰۹۱۷

۳۸۹۶***۰۹۱۷

۲۹۵۴***۰۹۰۵

۲۸۲۲***۰۹۰۳

۶۳۸۰***۰۹۱۷